बाइबल अध्ययन पाठ डाउनलोड

व्यवहारिक सेवकाईका प्रत्येक बाइबल अध्ययन  सामाग्रीहरु दुई प्रकारका पुस्तकहरुमा निर्माण गरिएका छन्: “अगुवा पुस्तक” तथा “बाइबल उन्खान्न कार्य पुस्तिका” अगुवा पुस्तक अगुवा पुस्तकमा तीन भागहरु छन्:

  1. संक्षिप्त बाइबल पाठ:  प्रत्येक बाइबल पाठको संक्षिप्त विवरण, “अभ्यासले शिद्ध बनाउँछ” – एउटा असल बाइबल अध्ययनको लागी आवश्यक जानकारी
  2. बाइबल पाठ: प्रत्येक पाठमा समूहमा छलफल गर्नको लागी छलफलका लागी प्रश्नहरु र त्यसका सम्भावित  उत्तरहरु दिईएका छन् | प्रत्येक पाठ शृंखलाको अन्त्यमा धन्यवादको चाड, क्रिसमस, ईस्टर, प्रार्थना, र कथाको समय जस्ता पाँचवटा बिशेष पाठहरु समावेश गरिएका छन् | ( अधिक जानकारीको लागी बाइबल पाठको संक्षिप्त विवरण हेर्नुहोस् )
  3. बाइबल उत्तर उत्खनन:   यस खण्डमा बाइबलउत्खननका उत्तरहरु समावेश  गरिएका छन्.

Nepali:


English: