Zvidzidzo zveBhaibheri

Zvidzidzo zveBhaibheri

Bhuku remutungamiriri
Bhuku rako remutungamiriri rine zvikamu zvitatu

  1. Chidzidzo cheBhaibheri Pfupiso: pfupiso yechidzidzo chimwe nechimwe cheBhaibheri kuchitevera peji rinonzi “Kudzidzira kunoita kuti ukwenenzvere” – nzira yekuita nayo zvidzidzo zveBhaibheri zvakanaka.
  2.  Zvidzidzo zveBhaibheri: Chidzidzo choga choga chakanyorwa nenzira yekuita hurukuro nayo nemibvunzo yehurukuro kuchitevera mhinduro dzinotarisirwa dzakapihwa. Kumashure kwechidzidzo chekupedzisira “chemazuva ose” kune chikamu chine zvidzidzo 5 zve Kuvonga, Kisimusi, Pasika, Munamato neNguva yenyaya (tarisa kuchikamu chepfupiso dzezvidzidzo kuti uone tsanangudzo yezvidzidzo izvi).
  3.  Mhinduro dzekudzidza Bhaibheri: chikamu ichi chine mhinduro dzemibvunzo yemubhuku rekudzidza Bhaibheri.


English

* Let’s Talk, Lessons & Letters, & T.E.A.M. do not have a separate workbooks. These books do not have the special lessons section.